Historie Evropy

V dnešních historických toulkách Evropou se zaměříme na období středověku, kdy v Evropě došlo k několika významným a velkým změnám.

Roku 476 padla Západořímská říše a tento rok bývá považován za počátek středověku v Evropě. Druhým možným začátkem evropského středověku bývá označované 5.-6. Století, kdy do Evropy přišli první Slované a to bylo chápáno jako konec velkého stěhování národů.

Začaly také vznikat první barbarské státy , kde mezi nejvýznamnějšími můžeme zmínit Franskou říši a Sámovu říši. Dochází také ke změně systému a společnosti na feudální systém. Evropské bezpečí bylo v této době narušováno nájezdy Vikingů, Maďarů a Arabů a to bylo zastaveno až vznikem Svaté říše římské, která začala Evropě v desátém století dominovat. Východořímská říše zabrala Itálii nebo jižní Balkán, což bylo způsobeno jejím rozkvětem. Arabská expanze, která přišla v 7.století, však toto postavení ohrožovala a připravila celou říši o dvě třetiny území.

Tento zvrat vedl k mnohým změnám a od tohoto období se začíná mluvit o Byzantské říši, která v 10.století začala rozkvétat. 13.století přineslo další úpadek následkem vedení křižáckých válek a v roce 1453 byla Konstantinopol – hlavní město říše, dobyta osmanskými Turky.

Východ Evropy se v této době začíná také rozvíjet a vznikají první slovanské státy, například Kyjevská Rus, Velká Morava nebo První bulharská říše. Kočovní maďarští nájezdníci po vzoru ostatních slovanských států v 11.století přistupují k založení Uherského království. Rozkvétá také západní, jižní a střední Evropa a dochází k masivní kolonizaci celého kontinentu – je také znovu dobyt Pyrenejský poloostrov.

Křižácké války se začínají na tváři Evropy také podepisovat a díky křesťanství dochází ke zvětšení vlivu královské moci ve státech, jako je Francie, Anglie, Sicílie nebo Čechy. Itálie a Německo sdružené pod Svatou říší římskou, zůstávají rozdrobené a neucelené.

Vrchol středověku končí ve 14.století, kdy je Evropa zasažena hladomory, epidemiemi moru a válkami. K moci ve střední Evropě se dostává stavovský systém, který oslabuje moc krále.