Co je myšleno zkratkou EU?

Pod zkratkou EU si člověk neznalý evropských poměrů může představit ledacos. Evaluační Učiliště, Eukleidovskou Učebnici nebo třeba Estetickou Urnu… Tato zkratka má však úplně jiný, politický význam.

European UnionEU je zkratkou slov Evropská Unie, která má politický a ekonomický význam pro všechny evropské obyvatele. Skládá se z dvaceti osmi evropských států a naposledy byla rozšířena roku 2013. Obyvatelstvo evropské unie se odhaduje na přibližně pět set miliónů což je asi sedm procent světové populace. Unie byla založena v roce 1993 na základě speciální smlouvy, která je známá pod jménem Maastrichtská smlouva. Ta navazovala na dlouholetý proces integrace, který v Evropě probíhal od konce padesátých let.

Cílem tohoto společenství je podporovat mír, zachovávat své hodnoty a starat se o evropské obyvatelstvo, kterému poskytuje bezpečí, svobodu a práva bez hranic uvnitř unie. Znamená to tedy mimo jiné i výsadu volného pohybu osob. Uvnitř unie je vytvořen jednotný trh, který se neustále rozvíjí a s ním tak i celé společenství. Konkurenceschopnost a ochrana životního prostředí jsou také některými z cílů Evropské unie. Podporu Evropské unie má také ve velké míře vědecký pokrok, průmysl a technický pokrok, stejně tak jako boj proti sociálnímu vylučování.

Měnou evropské unie je euro, jehož přijmutí není nutnou podmínkou vstupu země do tohoto společenství. Švýcarsko, Velká Británie nebo Česká republika jsou příklady zemí, kde zatím euro jako měna přijato nebylo.

Po roce 1993 a založení Evropské unie proběhlo již mnoho rozšíření a stále jsou do unie přibírány nové a nové členské státy. Při prvním rozšíření se stanovila kritéria přijetí, jejichž splnění je nutné pro vstup do společenství. První skupinou jsou politická kritéria: kandidátská země musí mít stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a práv menšin. Druhou skupinu tvoří kritéria ekonomická: země musí mít fungující tržní ekonomiku schopnou se vypořádat s konkurenčními tlaky uvnitř unie. Třetí a poslední skupinou je kritérium přijetí: země musí být schopná přijmout závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie.